1. Wielka Przesmycka została powołana w maju 1996 roku przez pracowników Zakładu Teorii Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Zawody są organizowane przez Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego i odbywają się w jego siedzibie. Nad organizacją i przebiegiem zawodów czuwa Kapituła Wielkiej Przesmyckiej.
 2. Zawody mają charakter otwarty i mogą w nich brać udział: uczniowie szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, studenci szkół wyższych oraz inni chętni, z wyjątkiem osób zaangażowanych w organizację zawodów.
 3. Szczegóły techniczne zawodów, obejmujące:
  • dokładny terminarz zawodów (okres przyjmowania zgłoszeń, termin i harmonogram zawodów),
  • specyfikacje stanowisk zawodniczych (typ sprzętu, dostępne oprogramowanie),
  • limit liczby uczestników,
  • zasady sprawdzania i punktacji oraz
  • rodzaje i wysokości nagród
  są ustalane i ogłaszane przynajmniej na 10 dni przed datą zawodów.
 4. Kontakt z chętnymi do udziału w zawodach, promocja oraz informacje o zawodach są przekazywane poprzez stronę internetową zawodów. Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w zawodach również odbywa się poprzez formularz zamieszczony na stronie WWW. Zgłoszenia są weryfikowane przez organizatorów, a w razie liczby zgłoszeń przewyższającej limit liczby uczestników o starcie w zawodach decyduje moment zgłoszenia.
 5. Zawody polegają na zaprogramowaniu rozwiązań dla przedstawionych przez organizatorów problemów o charakterze algorytmicznym. Zawodnicy programują rozwiązania w językach określonych w szczegółach technicznych (w tym C, C++).
 6. W trakcie zawodów każdy z zawodników może korzystać z przygotowanych przez siebie materiałów pomocniczych. Dopuszczalne są materiały w formie papierowej. Może być natomiast ograniczona możliwość korzystania z masowych nośników elektronicznych szybkiego dostępu, np. elektronicznych czytników, dysków USB, itp.
 7. Zawody mają charakter indywidualny, w związku z czym wszelkie formy współpracy pomiędzy uczestnikami oraz korzystanie z pomocy merytorycznej innych osób, niestartujących w zawodach, powodują dyskwalifikację. Decyzje o dyskwalifikacji są podejmowane przez organizatorów sprawujących nadzór nad prawidłowością przebiegu zawodów i nie ma od nich odwołania.
 8. W czasie zawodów uczestnicy przebywają w wyznaczonym obszarze bezpośredniego rozgrywania zawodów. W obszarze tym mają prawo przebywać jedynie zawodnicy i organizatorzy zawodów oraz, w wyjątkowych przypadkach, osoby upoważnione przez organizatorów.
 9. Zawodnicy mogą programować rozwiązania w określonym czasie zawodów i przekazują swoje rozwiązania najpóźniej w momencie zakończenia okresu rozwiązywania zadań. Dokładna instrukcja dotycząca sposobu przekazywania rozwiązań organizatorom zawodów jest ogłaszana przed zawodami.
  • O lokacie zawodnika decyduje sumaryczna liczba punktów uzyskanych za rozwiązania zadań.
  • Ocena każdego rozwiązania przebiega w kilku etapach.
   • Przekazany przez zawodnika program źródłowy jest kompilowany. Nieprawidłowy przebieg kompilacji powoduje dyskwalifikację rozwiązania --- nie jest ono dalej oceniane i brane pod uwagę przy obliczaniu wyniku zawodnika.
   • Skompilowany program uruchamiany jest dla pewnej liczby danych testowych sprawdzających poprawność rozwiązania.
   • Skompilowany program uruchamiany jest dla pewnej liczby danych testowych sprawdzających jakość rozwiązania. Kryteriami mogą tu być przykładowo czas działania programu, jakość wyprodukowanego przez program wyniku, itp. Szczegółowe kryteria oceny rozwiązań są podane w opisie każdego zadania.
  • Ostateczna klasyfikacja zawodów i podział puli nagród są ogłaszane w dniu zawodów po sprawdzeniu wszystkich rozwiązań dostarczonych do momentu zakończenia zawodów. Tego samego dnia przedstawiciele organizatorów dokonują wręczenia nagród zwycięzcom.
 10. Werdykt komisji oceniających rozwiązania jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
 11. Pytania dotyczące treści zadań można kierować do organizatorów obecnych na terenie zawodów. Osoby te są uprawnione do udzielania odpowiedzi na zadane pytania lub odmowy takowej, jeżeli uznają pytania za zbyt daleko idące.
 12. Kapituła Wielkiej Przesmyckiej zastrzega sobie prawo rozstrzygania wszelkich kwestii spornych dotyczących przebiegu zawodów, a nie ujętych w regulaminie. Orzeczenia Kapituły w wymienionych wyżej kwestiach są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
Wrocław, dn. 7 maja 1999 roku
Kapituła Wielkiej Przesmyckiej

(ze zmianami z 29 kwietnia 2002 roku)
(ze zmianami z 19 maja 2005 roku)
(ze zmianami z 25 września 2011 roku)